Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Op het gebruik van Evisumservice.be (hierna te noemen Site) zijn onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) van toepassing. Iedere gebruiker die kennis van deze Voorwaarden te hebben vernomen en er onvoorwaardelijk mee akkoord te gaan. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden is het niet toegestaan de Site te gebruiken.

 

Na het aanvragen van een visum voor een van de landen op de Site doen wij onze uiterste best om de visumaanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Op het moment dat u de Site gebruikt en een visum aanvraagt gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Voorwaarden.

 

Op deze Site is het voor sommige landen noodzakelijk om paspoorten dan wel andere reisdocumenten te uploaden. Indien u niet tijdig de benodigde documenten upload dan wel per mail aan ons stuurt kunnen wij de visa niet aanvragen. De Site en al haar personeel en eigenaren is nooit en te nimmer aansprakelijk te houden voor schade, verlies of extra kosten in welke vorm dan ook door het onjuist of te laat aanleveren van de documenten door de Consument.  U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de aanvraagformulieren. Wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade of kosten in welke vorm dan ook welke worden veroorzaakt door het verkeerd invullen van de aanvraagformulieren door u. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schade door een verlate afgifte van de visa of een bij aankomst in een van de landen verkeerd geïnterpreteerde visa. Ten slotte accepteren wij geen verantwoordelijkheid indien u de visa vergeet, beschadigd of niet juist aanlevert bij aankomst op locatie.

Let op! De wettelijke afkoelingsperiode voor online aankopen geldt niet bij een dienst waarbij de ondernemer, in dit geval Evisumservice.nl, met instemming van de consument is begonnen voor de afkoelingsperiode is verstreken. Evisumservice.nl begint direct na ontvangst van uw bestelling met het bestellen van uw visum. Ook wordt direct gestart met voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag van een visum is persoonsgebonden en kan dus niet worden geannulleerd. U heeft nooit en te nummer recht op de afkoelingsperiode, herroeping of bedenktijd. Door gebruik te maken van de service en het doen van een bestelling gaat u hier onvoorwaardelijk mee akkoord.

 

Artikel 1 – Definities

De definities zoals beschreven in deze Voorwaarden zijn als volgt:

 

1.     Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals beschreven in deze tekst.

2.     Site: De website Evisumservice.nl en al haar content, producten en diensten.

3.     Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Site.

4.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

5.     Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de consument een beroep kan doen op zijn of haar herroepingsrecht.

 

Artikel 2: Werkingssfeer

 

1.     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Site en de Consument.

2.     De Voorwaarden van de Site gaan altijd voor eventuele voorwaarden van de Consument dan wel opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

 

Artikel 3 – Prijs

1.     Alle op de Site vermelde prijzen voor het aanvragen van een visa zijn geldig zolang het aanbod loopt. De prijzen worden niet verhoogd, behoudens prijswijzingen als gevolg van veranderingen wettelijke (BTW) tarieven.

2.     Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 

1.     De overeenkomst gaat in op het moment dat de Consument een opdracht voor het aanvragen van een visa. Dit moment is na het afronden van de betaling en het ontvangen van een orderbevestiging van de Site.

2.     Wijzigingen in de overeenkomst zijn pas geldig nadat dit schriftelijk is overeengekomen.

3.     De Site geeft de Consument de mogelijkheid om de ingevulde gegevens te controleren en waar nodig aan te passen. De Site en al haar personeel en eigenaren is nooit verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, geleden door het foutief aanleveren van informatie zoals, maar niet beperkt tot, aanvang datum visa, paspoort of identiteitskaart informatie, persoonsgegevens.

4.     Consument is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle informatie welke nodig is voor het aanvragen van een visa.

5.     Site verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

 

 

Artikel 5 – Levering en uitvoering

1.     Site verklaard alle informatie met de grootste mogelijk zorgvuldigheid in behandeling te nemen.

2.     Site tracht de visum aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Wij doen ons uitereste best om de visa binnen de gestelde leveringstermijn toe te sturen. Indien levering van het visum door overmacht zoals, maar niet beperkt tot, downtime van visa website, downloaden door technsiche issues, problemen met betalingsprovider, niet mogelijk blijkt te zijn krijgt u uw volledige aanvraagbedrag binnen 5 werkdagen teruggestort. U heeft nooit recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook welke hoger is dan uw oorspronkelijke aankoopsbedrag.

3.     Het risico van beschadiging of vermissing van de visa producten gaat over van de Site op de Consument op het moment dat het product (visa) naar de Consument is verzonden.

4. Indien de visumaanvraag wordt afgewezen door het consulaat is de Site nooit en te nimmer aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook. Indien een visumaanvraag wordt afgewezen om welke reden dan ook heeft u geen recht op terugbetaling van de kosten.

5. Site tracht de visum binnen de gestelde termijn te leveren maar is hiervoor in grote mate afhankelijk van de verwerkingssnelheid bij het betrokken consulaat. Site is nooit en te nimmer verantwoordelijk voor een verlate levering door vertraging op het betrokken consulaat.

 

Artikel 6 - Aansprakelijk

1.     Site (en al haar personeel en eigenaren) is nooit aansprakelijk voor enige kosten of schade in welke vorm dan ook aan de zijde van de Consument tenzij het gevolg van grove schuld of nalatigheid van de Site.

2.     Consument is verplicht om correcte en accurate informatie aan  te leveren voor het aanvragen van de visa. Site (en al haar personeel en eigenaren) is nooit aansprakelijk voor kosten en schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verkeerd, incorrect of onjuist aanleveren van informatie. 

 

Artikel 7 – Geschillen

1.     Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 8 – Betaling

1.     Consument is verplicht om de factuur direct na aanvraag van het visum te voldoen via onze betalingsprovider. De visum aanvraag is pas definitief op het moment dat de betaling als zijnde akkoord is bevonden.

2.     Consument is verplicht om onjuistheden in de betalingsinformatie direct aan Site te vermelden.

3.     Consument is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen die Site aan consument in rekening brengt.

4.     In geval van wanbetaling door de Consument heeft de Site het recht om het verschuldigde betaald verhoogd met invorderingsrente van 21% in rekening te brengen.

5.     Indien bij niet tijdige betaling door Consument de Site de invordering uit handen geeft komen alle kosten voor rekening van de Consument.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld in de rechtbank van het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 10 – Copyright en auteursrecht

Copyright © Evisumservice.be. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Evisumservice.nl en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij om Evisumservice.be hiervan op de hoogte te stellen. Van Evisumservice.be zal hierna de nodige acties ondernemen om de inbreuk van het auteursrechtelijk beschermde werk te herstellen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Oke‚ sluiten. Meer informatie
Privacy & Cookies Policy